Zaans landschap

De toekomst van het landschap binnen de Metropoolregio Amsterdam, in het bijzonder Zaanstad.

Er komt geen nieuwe Vinex-wijk meer bij in de Zaanstreek. Zaanstad wil 20.000 nieuwe woningen in bestaand stedelijk gebied bouwen. Dat is mooi voor het behoud van het landschap. Maar dat betekent niet dat het landschap rondom de steden in de Amsterdamse Metropoolregio blijft zoals het is. Klimaatverandering zet het risico van verdroging en de noodzaak van vernatting hoog op de agenda. Opwekking en opslag van duurzame energie kan eveneens van grote invloed zijn op de kwaliteit van onze velden. En onze nieuwe inwoners zoeken ook naar recreatiemogelijkheden, liefst dicht bij huis.

Met informatie en debat gaan we ons verdiepen in de toekomst van het landschap rondom onze steden.

Vorig jaar zijn een aantal verkenningen en nota’s verschenen waarin perspectieven voor de toekomst worden geschetst. Ook de vakpers en dagbladen plaatsten de laatste tijd frequent artikelen over de veenweidegebieden, bodemverlaging en CO2-productie. De gedeelde boodschap is dat het ons omringende landschap, waterrijke veenweidegebieden, belangrijke veranderingen kunnen ondergaan!
Maar er is meer gaande. De druk op het stedelijk gebied gaat toenemen door enorme bouwopgaven. Tegelijkertijd willen we ‘het groen en blauw’ koesteren. Hoe laat zich dat verenigen? Zijn er mogelijkheden om het landschap meer betekenis te geven voor de stedeling, zowel in recreatief als in educatief opzicht? Kan er landbouw bedreven worden die meer dienstbaar is aan het omringende stedelijke gebied? Enz. enz.

Al deze vragen, maar vooral het grote aanbod van doordachte nota’s, zijn voor Babel aanleiding geweest om een brede informatieavond te houden over scenario’s die worden geschetst voor het landschap om ons heen. We kijken niet alleen naar Zaanstad: het landschap laat zich niet opknippen door gemeentegrenzen.
Doelstelling is niet primair om positie in te nemen maar om kennis van ontwikkelingen en inzichten over te dragen en te debatteren over de richting waarin onze leefomgeving zich zal gaan ontwikkelen, deels onafwendbaar, deels maakbaar.
Babel wil geen verschillen uitvergroten maar informeren en zoeken naar onderdelen waar consensus over bereikt kan worden. Met uiteindelijk de vraag welke keuzes de overheden, lokaal, regionaal en provinciaal, zich zouden moeten aantrekken? Of ligt er zelfs voor het Rijk een taak? Wie heeft waarin verantwoordelijkheid en zou de regie moeten nemen?


Een opsomming van relevante onderzoeken en nota’s

Amsterdam Wetlands,
Een ambitiedocument van o.a. Landschap Noord Holland, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, Recreatie Noord Holland.

Ruimtelijke Perspectieven Laag Holland
Ontwerpend onderzoek naar de relatie tussen veenbehoud en landbouw.
In opdracht van Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Provincie Noord Holland en Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier.

Landschap en Landbouw in de Metropoolregio Amsterdam
Manifest van LTO, Noord West, Vereniging voor Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer Water, Land & Dijken, Cono Kaasmakers en Royal FrieslandCampina

Kader en Richtinggevende Uitspraken Bodemdaling Veengebieden
Waaronder: Gebiedsgerichte aanpak Westzaan, bodemdaling en verbrakking.
Provincie Noord Holland

Het Metropolitane Landschap als Strategische opgave
Plan van Aanpak actualisering actieprogramma
Metropolitaan Landschap 2016-2020
Metropoolregio Amsterdam (MRA)

Groen en Waterplan 2018 Zaanstad
Vooral georiënteerd op het stedelijke gebied van Zaanstad.
Gemeente Zaanstad


Info- en debatvond

Planning week 10 (6,7,8,9 maart) of week 11 (13,14,15,16 maart).

De avond zal bestaan uit:

-Korte intro door Babel
Een toelichting op het belang van groen, water en landschap in een stedelijke regio die de komende decennia sterk zal groeien en verdichten.

Schets van de problematiek
Door Provincie Noord Holland, liefst door Adnan Tekin!

Perspectieven
Benno Strootman, Strootman Landschapsarchitecten.

Toekomst landbouw
Rona Uitentuis – LTO Noord Holland

Toekomst natuur
Riena Tienkamp, regionaal directeur Staatsbosbeheer

 

Na de presentaties komt er een debat tussen publiek en panel bestaande uit bovenstaande personen, aangevuld met vertegenwoordigers van provincie, gemeente, MRA.