Zaan en IJ

Het gebiedsprogramma Zaan IJ is voor de komende decennia de belangrijkste drager voor de Zaanse stedelijke vernieuwingsopgave. Het programma heeft tot nu toe vooral ingezet op creëren van goede randvoorwaarden (smeden van coalities (zoals op het Hembrugterrein), versoepeling van regelgeving (o.a. via de Crisis- en Herstelwet) en binnenhalen van subsidies (voor restauratie van erfgoed). Op het Hembrugterrein – een voormalig terrein van Defensie, gelegen op de grens van Zaan en Noordzeekanaal – begint de herontwikkeling zich na jaren van stagnatie daadwerkelijk fysiek af te tekenen. Nadat rijk, provincie en gemeente overeenstemming hadden bereikt over samenwerking en aanpak kon met behulp van forse subsidies vanuit provincie en Rijk gestart worden met het herstel en hergebruik van een aantal monumentale panden op een deel van het terrein. Het huidige scenario is gebaseerd op geleidelijkheid en gaat er van uit dat de markt op den duur het stokje overneemt. Voor het overige richt Zaanstad zich op kleinschalige ontwikkeling van wonen en werken op braakliggende terreinen en in vrijgekomen panden, binnen bestaande kernen en bebouwingslinten en van organische transformatie van verouderde bedrijventerreinen. In het themablok ‘Op safari langs Zaan en IJ’ ging Babel in 2014 op zoek naar het gemeenschappelijke van Zaan en IJ en heeft de verbinding gelegd met de stedelijke ontwikkeling in Amsterdam-Noord. Tijdens onze fietssafari naar Amsterdam-Noord bezochten we inspirerende plekken en projecten op het gebied van zelfbouw, herbestemming van erfgoed, cultuur, verduurzaming en inspirerende voorbeelden gezien van tijdelijk gebruik. Ook in het Babel Cinema-programma en de Dag van de Architectuur stonden in het teken van verbinding, kennismaking en uitwisseling tussen Amsterdam-Noord en Zaanstad. (Op de Dag van de Architectuur pendelde zelfs een door het GVB gesponsorde veerpont tussen Amsterdam-Noord en Zaandam) Hierdoor hebben we ook onze contacten met organisaties in Amsterdam, waaronder Arcam, kunnen aanhalen.

De bijeenkomst over toekomstperspectieven voor de Achtersluispolder op 5 oktober 2018 had als motto de vraag meegekregen: “Hoe gaat de Achtersluispolder Amsterdam en Zaanstad verbinden”. Wie nu vanuit Zaandam over de Noorder IJ- en Zeedijk fietst – om vervolgens via een stuk snelfietspad Amsterdam binnen te komen –...

Zaanstad en Amsterdam hebben in het programma ZaanIJ een programma gedefinieerd met ambities voor het realiseren  een grootstedelijk woon/werkgebied langs de oevers van Zaan en IJ. In een aantal gevallen verloopt de uitvoering daarvan nog moeizaam en zit op slot. We gingen met buurtbewoners, eigenaren, overheden,...

Vrijdag, 11 september 2015 De projecten die we in Noord zagen riepen enthousiaste reacties op en de wens om ook langs de Zaan meer actie en beweging te genereren. Hans Mommaas – als expert op het gebied van cultuur, leisure en vrijetijd verbonden aan verschillen universiteiten – stelt dat mensen plekken nodig hebben “om...

  Binnen de Metropoolregio Amsterdam is Zaan-IJ aangewezen als het waterfront waar zich in de toekomst een nieuw grootstedelijk woon-/werkmilieu moet kunnen ontwikkelen met 7.000 woningen en 450.000 m2 vloeroppervlakte voor bedrijven en voorzieningen. Tussen Zaanstad en Amsterdam-Noord ligt langs het water een gebied...