Wie maakt Zaanstad?

Wie maakt Zaanstad draait om de vraag welke actoren, in welke processen, in staat kunnen zijn de programmatische en stedenbouwkundig/architectonische kwaliteit te produceren, die Zaanstad in de (nabije) toekomst nodig heeft. Babel kijkt met de vraag Wie maakt Zaanstad met de belangrijkste actoren terug op de processen tot nu toe. Wat zijn de factoren geweest die bepalend waren voor het resultaat en de kwaliteit van de (her)ontwikkeling van Zaanstad? En dat natuurlijk vooral met als doel te onderzoeken wat we daarvan kunnen leren voor de toekomst. Wat werkt ook in de toekomst nog en waar zullen we andere paden moeten ontdekken. De nadruk ligt dan op de vraag Wie maakt Zaanstad vandaag en morgen. In de achterliggende periode hebben twee grote gebiedsontwikkelingen de ontwikkeling van Zaanstad gedomineerd: Inverdan (centrum herontwikkeling in Zaandam) en Saendelft (Vinex/Vinac). Beide megaprojecten zijn aanzienlijk gevorderd, maar er resteren nog aanzienlijke (woningbouw)opgaven. Herontwikkeling van deelplannen en nieuwe vormen van opdrachtgeverschap en financiering zijn actueel. Nieuwe grote gebiedsontwikkelingen staan in Zaanstad niet op stapel. In de toekomst gaat het in Zaanstad vooral om kleinschaliger nieuwbouw en buurtvernieuwingsprojecten, organische transformatie van bedrijfsterreinen naar gemengde woon-werk wijken. De toekomstige ontwikkeling van de ruimtelijke kwaliteit en dynamiek in Zaanstad zal vooral de resultante zijn van een sneeuwbal van kleine en middelgrote ontwikkelingen, of het uitblijven hiervan. Wat leren we van het verleden en welke coalities en samenwerkingsvormen hebben kans van slagen in de komende jaren, waarin veel kleinschaliger ontwikkelingen zullen plaatsvinden. Veelal op basis van bottom-up initiatieven? De gemeente Zaanstad probeert de woningbouw op kleine en middelgrote bouwlocaties in gemeentelijk eigendom, na het terugtrekken van ontwikkelaars, alsnog van de grond te krijgen d.m.v. CPO. Het is nog erg onzeker in welke vorm dit gaat lukken. Wie maakt Zaanstad omvat een cyclus van 2 à 3 interactieve debatbijenkomsten, in combinatie met locatie- excursie. Babel wil deze activiteit uitvoeren in wisselwerking met Platform 31 en de Vereniging Deltametropool door actuele informatie en prikkelende inzichten uit hun netwerk los te laten op de vraag “Wie maakt Zaanstad ” en anderzijds de resultaten terugkoppelen.

Sorry, nothing here!