Samen met diverse stakeholders werken gemeente Zaanstad en provincie Noord-Holland aan de Integrale Gebiedsvisie Westzaan 2040. Met gebiedsateliers en inloopavonden worden belanghebbenden en bewoners betrokken bij de totstandkoming van het uiteindelijke plan. Woensdag 2 maart organiseerde Babel in de Stoomhal in Wormer een meet-up over de identiteit en de toekomst van het gebied. De meet-up is terug te zien op ons YouTube-kanaal.

De Polder Westzaan is van grote waarde voor Zaanstad. Het is een uniek cultuurlandschap waar stad, landschap, landbouw en natuur via het water en de kwetsbare veenbodem nauw met elkaar zijn verweven. Enkele van de 17e-eeuwse industriemolens zijn nog steeds aanwezig in het landschap; ze getuigen van de bijzondere geschiedenis van dit ‘eerste industriegebied’ van Europa. In en om de polder, die voornamelijk door agrariërs en Staatsbosbeheer wordt beheerd, wonen zo’n 160.000 Zaankanters.

Het landelijk gebied en het stedelijk gebied zijn in de afgelopen decennia verder met elkaar verknoopt geraakt waar het gaat om recreatief medegebruik. De natuurwaarden van de Polder Westzaan staan onder druk. Ook op het gebied van klimaatverandering liggen er kansen voor verbindingen tussen de stad en het landelijk gebied. En vanwege de natuurlijke handicaps van dit veenweidegebied staat op termijn ook het agrarisch bedrijf economisch onder druk.

Autonome ontwikkelingen, gecombineerd met maatschappelijke en ruimtelijke uitdagingen, zijn aanleiding tot een gesprek over de identiteit en de toekomst van het gebied en over de ontwikkeling van het samenhangende systeem van stad en landelijk gebied. Aspecten die bij deze Meetup aan de orde kwamen zijn o.a. beleving, invulling en kwaliteit van het landschap en duurzaam beheer in relatie tot milieu-, klimaat- en natuuropgaven.

Sprekers

  • Iintroductie van het programma door Leontine de Koning
  • Inleiding door Wessel Breunesse (wethouder Ruimtelijke ontwikkeling, Natuur en landschap, Klimaatadaptatie en milieu bij gemeente Zaanstad).
  • Lezing door Rik de Visser (directeur VISTA landschapsarchitectuur en stedenbouw).
  • Lezing door Gert Jan van den Born (beleidsonderzoeker Landgebruik en Klimaat bij het Planbureau voor de Leefomgeving), over de problematiek van bodemdaling in relatie tot gevolgen voor landbouw/veehouderij, cultuurhistorie, natuur en landschap bij niet-ingrijpen.
  • Lezing door Tom Bade (directeur Triple E, kenniscentrum op het gebied van natuur en economie).
  • Panel- en publieksdiscussie met Frits Palmboom (stedenbouwkundige en MAAK.meester Zaanstad), Nico Verduin (voorzitter LTO regio Noordwest) en Riena Tienkamp (hoofd Staatsbosbeheer Noord-Holland).
  • Moderator was Steven Slabbers (onafhankelijk adviseur ruimtelijke kwaliteit bij provincie Noord-Holland).

Uitgelicht bericht

Podcastreeks (N)ooit gebouwd Zaanstad

In 2024 bestaat gemeente Zaanstad vijftig jaar. Babel kijkt de komende twee jaar voor- en achteruit. In deze podcastreeks spreken we over indrukwekkende bouwplannen die (n)ooit zijn gerealiseerd.

Lees meer

Uitgelicht bericht

Podcastreeks (N)ooit gebouwd Zaanstad

In 2024 bestaat gemeente Zaanstad vijftig jaar. Babel kijkt de komende twee jaar voor- en achteruit. In deze podcastreeks spreken we over indrukwekkende bouwplannen die (n)ooit zijn gerealiseerd.

Lees meer