Babel Zaans architectuurplatform organiseert vrijdag 25 september van 13:00-16:45 uur een fietsexcursie door het Zaanse veenweidelandschap. We bezoeken onder meer twee boerenbedrijven en het Innovatieprogramma Veen bij Nauerna. Deelname is gratis.

Na een reeks verkenningen, studies en rapporten heeft Babel Zaans architectuurplatform vorig jaar een discussieavond georganiseerd over de toekomst van de veenweidegebieden in de Zaanstreek en Waterland. De nadruk lag op de gevolgen door klimaatveranderingen, bodemdaling en CO2-productie. Dit jaar is hier nog de stikstofdiscussie bijgekomen, wat heeft geleid tot  enorme boerenprotesten. De uitstoot van ammoniak van veehouderijen heeft een aanzienlijke impact op de kwaliteit van de veenmosrietlanden in de Natura 2000-gebieden rondom Zaanstad, bovenop de uitstoot van stikstof uit verkeer en industrie.

De gastsprekers hebben bij deze bijeenkomst verschillende scenario’s en eindbeelden voor het veenweidelandschap aangedragen. Dit tendeerde van doorontwikkeling van de huidige productielandbouw tot natuurinclusieve landbouw en eindbeelden met aansprekende titels als groeiend veen en historisch landschap. De huidige voorstellen van het kabinet voor stikstofreductie voorzien in vrijwillige vermindering van veehouderijen in en rondom Natura 2000-gebieden. Voorts heeft de provincie opdracht gekregen met alle actoren in het gebied een gebiedsprogramma op te stellen.

Met het oog op deze problematiek zal het Zaanse veenweidelandschap onontkoombaar van karakter, beleving en natuur veranderen. In de polders rondom Westzaan en Assendelft zijn al voorbeelden te zien hoe het landschap verandert en hoe boeren en natuurbeheerders oplossingen proberen te vinden voor de genoemde problemen.

Tijdens de fietsexcursie op 25 september proberen we zowel de problematiek van bodemdaling, de toekomst van de veehouderij, als de gevolgen voor het Zaanse veenweidelandschap inzichtelijk te maken. Er wordt op verschillende locaties in de polders uitleg gegeven en deelnemers kunnen met betrokkenen in gesprek gaan.

Praktische informatie
Er is ruimte voor 30 deelnemers die voorzien van een oortje voor de toelichting een fietstocht van 17 kilometer maken. Start om 13.00 uur precies bij station Zaandam, einde om 16.45 uur in het Wapen van Assendelft, Dorpsstraat 533 in Assendelft. We bezoeken onder meer twee boerenbedrijven en het Innovatieprogramma Veen bij Nauerna.

De fietstocht

– Start 13.00 uur bij de Westerwatering-zijde van Station Zaandam.

– Fietsen richting het Regiocollege naar de belt van Zaandam. Uitleg over waarden, cultuurhistorie, landgebruik, etc.

– Bezoek aan het bedrijf van Jan Rutte: natuurinclusief boeren op reservaatsgrond van SBB. Uitleg over bedrijf, voorwaarden, vergoedingen en verdienmodel. Met inbreng van Staatsbosbeheer en Jan Rutte.

– Fietsen over het Westerwindpad naar Westerkoog. Bij brug over de Mallegatsloot uitleg over twee toekomstscenario’s: historisch landschap met natuurinclusieve veehouderij of moerasvorming met opheffing bodemdaling en nieuwe natuur?

– Via de Omgelegde Guisweg naar de rotonde bij de Watertoren.

– Fietsen langs de Reef over de Nauernasche Vaartdijk: uitleg over gevolgen van ontwatering van veen met diepe onderbemalingen en eindigheid van dit systeem van drooglegging.

– Via Nauerna over de Overtoom naar de uitrit van Afvalzorg op de Assendelver Zeedijk. Hier uitleg door Walter Menkveld, directeur van Agrarische Natuurvereniging Water, Land en Dijken over het Innovatieprogramma Veen om nieuwe verdienmodellen voor boeren in veenweidegebieden te onderzoeken met opheffing van bodemdaling.

– Via de Zaandammerweg en de Dorpsstraat naar het landbouwbedrijf van Elmar Kramer. Hier uitleg over onderwaterdrainage als techniek om bodemdaling te verminderen met voortzetting van reguliere veehouderij. Uitleg door Walter Menkveld.

– 16.45 uur en koffie in het Wapen van Assendelft.

Aanmelden
Deelname is gratis. Aanmelden is verplicht via e-mail aan info@stichting-babel.nl o.v.v. Fietsexcursie 25 september.

Voorafgaand wordt geïnformeerd naar uw gezondheidstoestand; mensen die hoesten, koorts hebben of andere ziektesymptomen vertonen, worden verzocht thuis te blijven en zullen deelname worden ontzegd. Gelieve voor ieders veiligheid tijdens de fietsexcursie altijd 1,5 meter afstand in acht te nemen.Laatste bericht

Babel blogt over het nieuwe wonen en werken

Vanwege strenge regels in het voorjaar van 2020 omtrent het Covid-19 virus mochten we beperkt naar buiten. Lees hier de blogs in onze serie ‘Wat is voor jou waardevol in je woonomgeving?’ over het nieuwe wonen en werken.

Lees meer

Laatste bericht

Babel blogt over het nieuwe wonen en werken

Vanwege strenge regels in het voorjaar van 2020 omtrent het Covid-19 virus mochten we beperkt naar buiten. Lees hier de blogs in onze serie ‘Wat is voor jou waardevol in je woonomgeving?’ over het nieuwe wonen en werken.

Lees meer