Babel Zaans architectuurplatform organiseerde vrijdag 25 september van 13:00-16:45 uur een fietsexcursie door het Zaanse veenweidelandschap. Bezocht werden onder meer twee boerenbedrijven en het Innovatieprogramma Veen bij Nauerna.

Na een reeks verkenningen, studies en rapporten heeft Babel Zaans architectuurplatform vorig jaar een discussieavond georganiseerd over de toekomst van de veenweidegebieden in de Zaanstreek en Waterland. De nadruk lag op de gevolgen door klimaatveranderingen, bodemdaling en CO2-productie. Dit jaar is hier nog de stikstofdiscussie bijgekomen, wat heeft geleid tot  enorme boerenprotesten. De uitstoot van ammoniak van veehouderijen heeft een aanzienlijke impact op de kwaliteit van de veenmosrietlanden in de Natura 2000-gebieden rondom Zaanstad, bovenop de uitstoot van stikstof uit verkeer en industrie.

De gastsprekers hadden bij deze bijeenkomst verschillende scenario’s en eindbeelden voor het veenweidelandschap aangedragen. Dit tendeerde van doorontwikkeling van de huidige productielandbouw tot natuur inclusieve landbouw en eindbeelden met aansprekende titels als groeiend veen en historisch landschap. De huidige voorstellen van het kabinet voor stikstofreductie voorzien in vrijwillige vermindering van veehouderijen in en rondom Natura 2000-gebieden. Voorts heeft de provincie opdracht gekregen met alle actoren in het gebied een gebiedsprogramma op te stellen.

Met het oog op deze problematiek zal het Zaanse veenweidelandschap onontkoombaar van karakter, beleving en natuur veranderen. In de polders rondom Westzaan en Assendelft zijn al voorbeelden te zien hoe het landschap verandert en hoe boeren en natuurbeheerders oplossingen proberen te vinden voor de genoemde problemen.

Tijdens deze fietsexcursie werd geprobeerd zowel de problematiek van bodemdaling, de toekomst van de veehouderij, als de gevolgen voor het Zaanse veenweidelandschap inzichtelijk te maken. Er werd op verschillende locaties in de polders uitleg gegeven en deelnemers konden met betrokkenen in gesprek gaan.

De Fietstocht

– Langs de Reef over de Nauernasche Vaartdijk: uitleg over gevolgen van ontwatering van veen met diepe onderbemalingen en eindigheid van dit systeem van drooglegging. (Vanwege het enorme slechte weer helaas geen foto’s)

– Via Nauerna over de Overtoom naar de uitrit van Afvalzorg op de Assendelver Zeedijk. Hier uitleg door Walter Menkveld, directeur van Agrarische Natuurvereniging Water, Land en Dijken over het Innovatieprogramma Veen om nieuwe verdienmodellen voor boeren in veenweidegebieden te onderzoeken met opheffing van bodemdaling. (Vanwege het enorme slechte weer helaas geen foto’s)

‘Waar moet het heen met het veen’ een verslag in het Noord-Hollands Dagblad leest u hier.

Voorafgaand werd geïnformeerd naar de gezondheidstoestand; mensen die hoesten, koorts hebben of andere ziektesymptomen vertonen, werden verzocht thuis te blijven en zou deelname worden ontzegd. Voor ieders veiligheid tijdens de fietsexcursie werd 1,5 meter afstand zoveel mogelijk in acht genomen.

Uitgelicht bericht

Podcastreeks (N)ooit gebouwd Zaanstad

In 2024 bestaat gemeente Zaanstad vijftig jaar. Babel kijkt de komende twee jaar voor- en achteruit. In deze podcastreeks spreken we over indrukwekkende bouwplannen die (n)ooit zijn gerealiseerd.

Lees meer

Uitgelicht bericht

Podcastreeks (N)ooit gebouwd Zaanstad

In 2024 bestaat gemeente Zaanstad vijftig jaar. Babel kijkt de komende twee jaar voor- en achteruit. In deze podcastreeks spreken we over indrukwekkende bouwplannen die (n)ooit zijn gerealiseerd.

Lees meer