Vorig jaar zijn opvallend veel verkenningen en nota’s verschenen over het landschap! De nadruk lag op de toekomst/verandering van de veenweidegebieden, de bodemdaling en de CO2-productie.
Maar er is meer gaande! De druk op het stedelijk gebied gaat toenemen door enorme bouwopgaven. Tegelijkertijd willen we ‘het groen en blauw’ koesteren.
Hoe laat zich dat verenigen?
Zijn er mogelijkheden om het landschap meer betekenis te geven voor de stedeling?
Kan er landbouw bedreven worden die meer dienstbaar is aan het aangrenzende stedelijke gebied?
Al deze vragen waren voor Babel aanleiding geweest om een informatieavond te organiseren over de scenario’s die worden geschetst over het landschap om ons heen. We keken niet alleen naar Zaanstad: het landschap laat zich niet opknippen langs gemeentegrenzen. Doelstelling was belangstellenden te informeren over de richting waarin onze leefomgeving zich ontwikkelt, deels wellicht onafwendbaar, maar deels ook maakbaar.

 

En die informatie werd ruimschoots gegeven door vier sprekers die elk voor zich, vanuit hun professie, hun ambitie en/of hun organisatie, het belang van goed landschapsbeheer met de zaal wilden delen. Daarbij verwezen zij naar hun nota waarin dat werd verwoord.

 

 

 

Dat waren achtereenvolgens:
– Riena Tienkamp, regionaal directeur Staatsbosbeheer, over der nota: Amsterdam Wetlands, een ambitiedocument van o.a. Landschap Noord-Holland, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, Recreatie Noord-Holland.
– Pieter Veen, Strootman Landschapsarchitecten, over de nota: Ruimtelijke perspectieven Laag Holland , een ontwerpend onderzoek naar de relatie tussen veenbehoud en landbouw, in opdracht van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Provincie Noord-Holland en Hoogheemraadschap.
– Frank de Wit, LTO, over de nota: Landschap en Landbouw in de Metropoolregio Amsterdam, een manifest van LTO, Noord West, Vereniging voor Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer Water, Land & Dijken, Cono Kaasmakers en Royal Friesland Campina
– Ton Bossink, Provincie Noord-Holland, over de nota: Omgevingsvisie Noord-Holland 2050 en het landschap.
Al deze nota’s zijn via de links te openen en te downloaden.

Verder nog verschenen:
Kader en Richtinggevende Uitspraken Bodemdaling Veengebieden – Provincie Noord-Holland
Het Metropolitane Landschap als Strategische opgave – Metropoolregio Amsterdam
Groen en Waterplan 2018 Zaanstad – Gemeente Zaanstad

Na de presentaties was er ruimte voor vragen en debat tussen publiek en sprekers, wat ook op zeer betrokken wijze gebeurden. Piet Oudega begeleidde dit debat.
Organisatie, namens Babel, lag in handen van Hans Staller, Jan Heijink en Co Vrouwe.
Opkomst ruim 80 belangstellenden.

 

Uitgelicht bericht

Podcastreeks (N)ooit gebouwd Zaanstad

In 2024 bestaat gemeente Zaanstad vijftig jaar. Babel kijkt de komende twee jaar voor- en achteruit. In deze podcastreeks spreken we over indrukwekkende bouwplannen die (n)ooit zijn gerealiseerd.

Lees meer

Uitgelicht bericht

Podcastreeks (N)ooit gebouwd Zaanstad

In 2024 bestaat gemeente Zaanstad vijftig jaar. Babel kijkt de komende twee jaar voor- en achteruit. In deze podcastreeks spreken we over indrukwekkende bouwplannen die (n)ooit zijn gerealiseerd.

Lees meer