Onze activiteiten rond het thema ‘Zorgen voor vandaag en morgen’ trokken in 2014 veel deelnemers en bezoekers, waarbij een groot aantal nieuwe gezichten. Het was duidelijk dat dit thema leeft onder bewoners en professionals. In de bijeenkomsten werd gesproken over vragen als hoe willen we oud worden en hoe kan/moet de zorg georganiseerd worden. Daarnaast hadden we een eerste verkenning gedaan over wat de ruimtelijke gevolgen zijn van de vergrijzing in Zaanstad, van de transitie binnen de zorg en van het ruimte geven aan initiatieven van bewoners en stedelijke en/of buurtorganisaties. Tijdens de slotbijeenkomst werd een tweetal verzorgingshuizen onder de loep genomen, die gesloten zullen gaan worden. Aan de bewoners en stedelijke en buurtorganisaties werd gevraagd om kritisch te kijken naar opties voor de toekomst. Concreet ging het in deze voorbeelden over hergebruik van verzorgings-/verpleeghuizen en overig maatschappelijk vastgoed, over aanpassingen in de bestaande woningvoorraad en over inrichting van de openbare ruimte. Hoe moeten deze worden ingericht om er voor te zorgen dat ouderen en zorgbehoevenden zo zelfstandig mogelijk kunnen functioneren? De rollen en verantwoordelijkheden van alle betrokken partijen zijn daarbij duidelijk aan verandering onderhevig. Over deze onderwerpen verscheen eind 2014 een publicatie. De publicatie sluit af met hoe de toekomst voor mensen die zorg nodig hebben er in Zaanstad uit zou kunnen gaan zien en met een aantal bouwstenen voor een verdere uitwerking. Babel heeft de publicatie overhandigd aan de gemeente, die vanaf het najaar 2014 werkt aan een actualisatie van de Woonvisie. Wonen en zorg zal hierin ongetwijfeld een prominent thema vormen. Zorgen voor vandaag en morgen betekent een overgang van aanbod- naar vraag gestuurde zorg en van systeemwereld naar leefwereld. Dit was de opgave voor 2015. Babel wil zich niet mengen in technisch- instrumentele discussies ten aanzien van de organisatie van de zorg. Daar ligt niet onze expertise. We kijken vooral naar de fysiek-ruimtelijke implicaties. In 2015 gebruikten we 2 werkvormen: BabelLab en BabelKreativ.

Laatste bericht

Laatste bericht